بیمه حوادث شخصی

بیمه نامه حوادث شخصی خطرات ذیل را در صورت حادثه پوشش می‎دهد.

1-    پوششهای اصلی بیمه حادثه شخصی شامل فوت، نقص عضو و از كار افتادگی كامل و دائم می‎باشد.

الف: خطر فوت ناشی از حادثه

در صورتیكه بیمه شده بعلت خطرات ناشی از حادثه فوت نماید بیمه گر كل سرمایه بیمه را به استفاده كننده از سرمایه بیمه پرداخت می نماید.

ب: خطر نقص عضو و از كار افتادگی جزئی و دائمی ناشی از حادثه

در صورتیكه بیمه شده بعلت خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو جزئی و دائمی از حادثه گردد بیمه گر تعهدات غرامت مربوط را طبق شرایط بیمه نامه و ضمائم آن به صورت درصدی از سرمایه پرداخت می نماید.

پوششهای عمر و حوادث در تمام نقاط دنیا و در 24 ساعت شبانه روز معتبر می‎باشد.

نرخ حق بیمه پوشش مذكور براساس نوع فعالیت بیمه گذار (طبقه بندی مشاغل به لحاظ میزان ریسك آنها) تعیین می گردد.

2-  پوشش تبعی و یا تكمیلی، شامل: هزینه های پزشكی، پوشش بیمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بیمه شده)، پوشش زمین لرزه و … می‎باشد.

طبقه بندی مشاغل

طبقه یك: این طبق شامل اشخاصی می گردد كه در فعالیتهای روزمره خود با حداقل خطر متصور روبرو باشد. از قبیل كاركنان اداری دفتری و افرادی كه صرفاً در دفتر كار خود به عرضه خدمات می پردازند.

طبقه دو: این طبقه شامل اشخاصی می گردد كه در فعالیتهای روزمره خود در مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یك با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فكری با استفاده از نیروی فكری با دستشان كار می كنند، لیكن كار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل دندانپزشكان مهندسین ناظربازاریها، دوزندگان و انبار داران.

طبقه سه: این طبقه شامل اشخاصی می گردد كه متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اكثر آنها با ماشین و ادوات صنعتی كار می‌كنند، از قبیل كشاورزان و كاركنان ساختمانی.

طبقه چهارم: این طبقه شامل اشخاصی می گردد كه با ماشین و ادوات صنعتی پرخطر كار می‌كنند یا نوع كار آنها پرخطر می‎باشد. كارگران غیرماهر صنعتی كه به كارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند از قبیل پرس كار فلز، دكل بند، مامورین آتش نشانی، رفتگر و بارانداز.

طبقه پنجم: این طبقه شامل اشخاصی می گردد كه در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان آزمایشی و كارگران معادن زیرزمینی.

جدول نرخ حوادث انفرادی

پوشش

فوت و نقص عضو

طبقه شغلی

1

2

3

4

5

نرخ در هزار

2/1

5/1

2/2

8/2

5/3

هزینه پزشكی

پوشش

فوت و نقص عضو

طبقه شغلی

1

2

3

4

5

نرخ در هزار

8/0

1/1

5/1

5/2

3

بیمه نامه حوادث شخصی جهت گروههای مختلف نیز قابل صدور می‎باشد كه با توجه تعداد بیمه شدگان از تخفیفات خاصی برخوردار می گردد. 

انواع قراردادهای حوادث گروهی عبارتند از:

1-    قرارداد تورهای مسافرتی و زیارتی

2-    قرارداد بیمه دانشجویان، دانش آموزان و مهدكودكها

3-    قراردادهای مربوط به باشگاهها و اماكن ورزشی

4-    قراردادهای مربوط به كارخانجات و كارگاههای صنعتی و تولیدی

5-    قراردادهای مربوط به شركتها، بانكها و مؤسسات اداری

استثنائات در بیمه حوادث:

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف) خودكشی و یا اقدام به آن.

ب) صدمات بدنی كه بیمه شده عمداً موجب آن می‎شود.

ج) مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك.

د) ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.

هـ) هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده.

و) بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنكه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ز) فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط:    | طبقه بندی: بیمه حوادث،     |
نظرات()