شرایط A

خطرهای بیمه شده: در این نوع بیمه كلیه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور تحت پوشش قرار می گیرند.

استثنائات:

1-    موارد استثناء در شرایط C , B :

·         تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.

·         نشست و ریزش عادی، كسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

·    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی) مندرج شامل بار چینی در كانتینر و لیفت وان نیز می‎شود. به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد.

·         تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

·    تلف، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد. (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی).

·    تلف، ‌آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان، مدیران و اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها.

·         آسیب و تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قستمی از آن توام با سوء نیت از طرف هركس.

·    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست، تركیب هسته ای و یا واكنش مشابه دیگری كه با نیرو و یا ماده رادیواكتیو عمل نماید.

این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:

·         آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی.

·    نامناسب بودن كشتی، كرجی، وسیله حمل، كانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر این كه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كالای مورد بیمه در وسایط مذكور اطلاع داشته باشند.

·    بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی كشتی و نامناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر اینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.

·    از بین رفتن كالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم.

·    توقیف، ضبط، مصادره، تصرف،‌یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارت های ناشی از مین، اژدر و بمب های متروكه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروكه.

·    آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیری های كارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی شركت می‌كنند.

·    اعتصاب، تعطیلی محل كار، درگیری های كارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.

2-    موارد استثناء در شرایط A :

·    كلیه موارد ذكر شده در استثناء شرایط C , B به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توأم با سوء نیت از طرف هر كس، موارد استثناء شرایط A را تشكیل می دهند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1387    | توسط:    | طبقه بندی: باربری(شرط A)،     |
نظرات()